Jak reagovat na nedostupnot léků

Marcel Štroncer reagoval na situace ve svém MS centru v Českých Budějovicích. Přečtěte si více...

Vážení přátelé,

když jsem navštívil Vaše stránky, mám chuť Vám sdělit něco podstatnějšího.

Situace s výdejem interferonů je v MS centru v Českých Budějovicích zřejmě podobná jako jinde, lékaři ji řeší za použití mimořádných prostředků a s vypětím. V mém případě nakonec zatím úspěšně, ale na poslední chvíli.

Za tohle laškování někdo potřebuje vytahat za uši.

Navrhuji, pro ty skleroušky, kteří svůj lék nedostanou včas tato opatření:

1. S adekvátní zprávou ošetřujícího lékaře navštívit policejní úřad a podat tam Trestní oznámení na neznámého pachatele z titulu záměrného neposkytnutí pomoci nebo organizovaného pokusu o něj. Tato akce je jen prvním výkřikem, v současné době hodně zneužívaným.

2. Neodkladně navštívit právníka a požádat jeho prostřednictvím soud o předběžné opatření ( jinak řečeno soudní příkaz), které vynutí neprodlené vydání léku. Následovat musí žaloba!

Já sám mám teď jisté zkušenosti v trochu jiné právní věci. Na soud jsem se s ní obrátil, až když mě dotyčná téměř připravila o majetek. Jedná se o výpadek ve dvou léčivých přípravcích – antibiotika Furantoin (zrušení registrace)
a psychostimulantu Vigil (přeřazení do kategorie léčiv s omezenou preskripcí). Jsem nucen si je dovážet ze zámořské lékárny,kde jsou tato léčiva buď dostupná, anebo podstatně levnější.

Odvolací soud, když jsem jej žádal o ustanovení zástupce, ve svém usnesení výstižně pravdivě popsal mou tíživou situaci.

Text tohoto usnesení doslova přepisuji v příloze k tomuto mailu a prosím o jeho zveřejnění všem všem všem, může být zveřejněno v plném znění. Na požádání poskytnu fotokopii.

Zlému není radno ustupovat.

Váš Marcel Štroncer

—————————————————————————————————————————————————–

razítko Okresního soudu v ČB
8 Co 2777/2005 – 20

U s n e s e n í

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Völflové a soudců JUDr. Aleše Zezuly a Mgr. Miloše Póla v právní věci Marcela Štroncera nar. 22.10. 1968, bytem Kanovnická 22, České Budějovice, o žádosti o ustanovení zástupce o odvolání navrhovatele proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 18.10. 2005, č.j. 15 Nc 4901/2005 – 10, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že žadateli Marcelu Štroncerovi se ustanovuje zástupce Mgr. František Klíma, AK Vavroch a partneři se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., č. 123/36.

O d ů v o d n ě n í

Napadeným usnesením Okresní soud v Českých Budějovicích nepřiznal žadateli Marcelu Štroncerovi osvobození od soudních poplatků ( výrok I.) a nevyhověl jeho žádosti na ustanovení zástupce (výrok II.).

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že u žadatele nejsou splněny majetkové předpoklady pro osvobození od soudního poplatku, neboť jeho měsíční příjem činí 17.562,- Kč. Takový příjem hodnotí za nadprůměrný i s přihlédnutím k výdajům spojených s nemocí žadatele, který je navíc svobodný a nemá žádnou vyživovací povinnost.

Proti tomuto usnesení se odvolal Marcel Štroncer navrhující jeho změnu a ustanovení zástupce. Poukazuje na skutečnost, že působí jako pedagog na Konzervatoři v Českých Budějovicích, na své povolání se připravoval 11-ti letým studiem a své místo získal konkurzem. V zájmu konkurenceschopnosti je nucen vynakládat značné finanční prostředky na zakoupení hudebního nástroje, veškeré odborné literatury, not, zvukových nosičů, zařízení pro záznam a reprodukcu hudby tak, aby mohl poskytnout svým studentům nejlepší možnou péči. Je přítomen na jejich interpretačních soutěžích, kde všechny náklady hradí sám. Přijímat další pracovní úvazky, na rozdíl od kolegů, si ze zdravotních důvodů nemůže dovolit, není přitom možné, aby v důsledku svého zdravotního postižení znevýhodňoval své žáky. Největší výlohy však má za léky v souvislosti se svou diagnózou – roztroušená skleróza. Doplatek za tuzemský lék Vigil činí 6.400,- Kč měsíčně, na další lék Modafinil 3.200,- Kč si musí půjčovat. Cílem zamýšleného soudního řízení je dosáhnout nápravy současného stavu, kde tyto nenahraditelné léky (některé z nich) nejsou v tuzemsku k dostání a žadatel je získává z dovozu přes internetovou lékárnu. Další skupinu jeho nákladů tvoří doplatky za léky v běžné české lékárně, doplatky u zubního lékaře, za kontaktní čočky, které jsou vhodnější při vrozené i získané oční vadě. Velmi účinné jsou i metody tzv. alternativní medicíny, akupunktura, doplňky stravy, jejichž použití však musí omezovat pro nedostatek finančních prostředků. Dobrovolné výdaje za nejrůznější léčivé preparáty pomáhají navrhovateli normálně žít a pracovat v prestižním prostředí, jiné životní náklady jsou skromné tak, aby s finančními prostředky vystačil. Výpadek Furantoinu, otřesné zhoršení zdravotního stavu s tím spojené a nedobrovolná úhrada Modafinilu však situaci obrátily a přiměly jej k záměru vyvolat soudní řízení. V úhrnu součet měsíčních nákladů za léčbu a zdravotní pomůcky představuje 5.300,- Kč v průměru.

Odvolací soud po závěru o přípustnosti odvolání podaného včas navrhovatelem k takovému úkonu legitimovaným (§ 201, § 202 a § 204 ods. 1 o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně postupem dle § 212 o.s.ř. a dospěl k závěru o důvodnosti podaného odvolání.

Podle §30 odst.1 o.s.ř. účastníku u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků ( §138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

Postup podle citovaného ustanovení je možný nejen v řízení již zahájeném, ale i před zahájením řízení, jestliže účastník hodlá prostřednictvím ustanoveného zástupce podat návrh na zahájení řízení (žalobu). Tak tomu je v případě navrhovatele, který žádá o ustanovení zástupce o náhradu škody způsobené mu v důsledku vysoké úhrady za léky v souvislosti se svou diagnózou – roztroušená skleróza. Nepochybně taková žaloba bude věcí právně složitou, kde zastoupení advokátem bude vhodné. Spornou zůstala další z podmínek pro ustanovení zástupce, a to, zda žadatel splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 o.s.ř. Soud prvního stupně při svém rozhodování vyšel z potvrzení zaměstnavatele žadatele o jeho výdělkových poměrech, kdy dosahuje, podle potvrzení Konzervatoře České Budějovice, průměrný měsíční čistý příjem 17.562,- Kč. S prvostupňovým soudem nutno souhlasit, že se jedná v obecné rovině o příjem, který bez dalšího by osvobození od soudního poplatku neodůvodňoval ( a to i s přihlédnutím k další plné nemajetnosti žadatele), nicméně v odvolacím řízení žadatel doložl závažnost svého zdravotního stavu a nákladovost jeho léčení, příp. udržení. Odvolací soud v těchto zdravotních poměrech žadatele shledal splňení podmínek pro jeho osvobození od soudních poplatků, kdy je nepochybné, že výše ynakládaných výdajů je omezena příjmem nemocného, jehož léčba při existenci dalších finančních prostředků by si jistě vyžádala náklady vyšší (např. v souvislosti s život ulehčujícími masážemi, doplňky stray a jinými nadstandardními produkty. Při zdůraznění závažnosti zdravotního stavu navrhovatele a nákladovosti jeho léčby a výše výdajů nutných či vhodných pro zabránění zhoršení jeho zdravotního stavu, odvolací soud dospěl k závěru o tom, že je na místě jeho žádosti vyhovět a zástupce mu ustanovit. Tím byl ustanoven advokát Mgr. František Klíma, se sídlem advokátní kanceláře jak ve výroku uvededno, a to cestou změny napadeného usnesení postupem dle § 220 odst. 3 o.s.ř.

Pro úplnost zbývá dodat, že nebylo odvolacím soudem rozhodváno saostatný výrokem o o svobození od soudních poplatků, neboť takové posouzení je předběžnou otázkou v rámci posuzování důvodnosti či nedůvodnosti jeho návrhu na ustanovení zástupce ( viz citace §30 o.s.ř.)

Odvolací soud rozhodl bez toho, že by bylo třeba nařizovat odvolací jednání ( § 214 odst.2 písm. c) o.s.ř.)

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Krajský soud v Českých Budějovicích

dne 22. prosince 2005

JUDr. Zuzana Völflová, v.r.
předsedkyně senátu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami