30 dní pro prevenci a léčbu CMP /dny otevřených dveří

Celosvětový projekt nesoucí název „STROKE AWARENESS DAY“, který připadá na 16. května...

Mozková mrtvice (zastaralý výraz) = cévní mozková příhoda (CMP)/iktus je po onemocnění srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok utrpí iktus kolem 15 miliónů lidí po celém světě, z nichž téměř třetina na toto onemocnění zemře a u další třetiny zůstanou trvalé následky. Příhoda se může dostavit v kterémkoliv věku, nejčastěji ale – v 75% – postihuje osoby po 65. roce života. Její příznaky se dostavují náhle a nečekaně.

Celosvětový projekt nesoucí název „STROKE AWARENESS DAY“, který připadá na 16. května 2006, má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod, zejména upozornit na možnosti prevence a na nutnost časného zahájení léčby tohoto onemocnění (po záchvatu CMP je nutné se dostavit k lékaři v nejkratším možném intervalu, aby byl zdravotní stav co nejvíce „vratný“).

V České republice se tento „Den“ navíc rozšířil o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Od 16. května až do 15. června bude probíhat informační a vzdělávací kampaň pro laickou, ale i odbornou veřejnost.

I. Dny otevřených dveří v regionálních nemocnicích 24. 5., 31. 5., 7. 6.

Cílem je přiblížit veřejnosti prevenci, akutní i následnou péči o pacienty při/po CMP v regionech.

Krajská nemocnice T. Bati Zlín14 – 17,30 hod.
FN Královské Vinohrady15 – 17,00 hod.
FN Olomouc15,30 – 17,30 hod.
FNsP Ostrava jen 24.5. 15 – 17,30 hod.
FN Plzeň jen 24. 5. a 7. 6.14 – 17,30 hod.
FN u sv. Anny Brno jen 24. 5. a 7. 6.14 -17,30 hod.
Krajská nemocnice Liberec15 -17,30 hod.
Nemocnice Chomutov mimo 24. 5.14 – 17,30 hod.
Nemocnice Pelhřimov jen 24. 5. a 7. 6.14 – 17,30 hod.
Nemocnice Písek jen 24. 5. a 7. 6.14 – 17,30 hod.
Nemocnice Sokolov14 – 17,30 hod.
Vítkovická nemocnice Ostrava14 – 17,30 hod.
VFN Praha 13 – 16 hod.

II. Letáčky s informacemi o CMP

+ mapkou a kontakty na region. nemocnice zapojené do kampaně

Bylo vydáno 10 tis. letáčků s informacemi o CMP (prevence, příznaky, dostupnost péče v ČR, přehled regionálních nemocnic zapojených do kampaně atd.)

Podrobnosti o kampani veřejnost najde v letácích a na plakátech umístěných v ambulancích (neurologie, kardiologie, interna) a na webových stránkách Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP www.cmp.cz .

„DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ v regionech – PROGRAM

I. Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Místem konání bude posluchárna v budově LDN.

Program pro laickou veřejnost a sdělovací prostředky:
1) seznámení s problematikou iktu <
2) zásady primární prevence
3) příznaky iktu pro laiky
4) možnosti aktivní léčby
5) představení naší JIP na videu
6) diskuse, dotazy

II. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

Hosté budou uvítání v posluchárně kliniky v suterénu pavilonu F (Neurologie). Zde pro ně bude výklad s videoprojekcí o podstatě Mozkových iktů a způsobech vyšetření a léčby. Získají zde informace o optimalizaci intenzivní péče. Po tomto úvodu v rozsahu 45 min, budou zájemci seznámeni s Ultrazvukovým vyšetřením krčních a mozkových cév na praktické ukázce.

III. Fakultní nemocnice Olomouc

“Dny otevřených dveří” se budou pořádat v posluchárně neurolog. kliniky, kde zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti bude nabídnuta virtuální návštěva fakultní iktové jednotky (krátké předtočené video) a seznámení se se zakládáními údaji týkajícími se epidemiologie, rizikových faktorů, léčby a sekundární prevencí CMP.

IV. Fakultní nemocnice Plzeň

Kampaň proběhne v Centru pro cévní onemocnění mozku (patří pod Neurologickou kliniku). Veřejnosti bude promítnuto instruktážní video o iktové jednotce plzeňské nemocnice. Poté bude následovat prezentace údajů k problematice CMP a diskuse.

V. Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Místem konání bude zasedací místnost v budově internátu. Informace obdrží zúčastnění na všech recepcích při vstupu do nemocničního komplexu. Akce bude probíhat formou audiovizuálních přednášek s následnou besedou se zúčastněními o dané problematice.

Zájemcům bude nabídnuta konzultace v Cerebrovaskulární poradně neurologické kliniky jejichž součástí bude i ultrazvukového vyšetření mozkových artérií.

VI. Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno

Prezentace se uskuteční na neurologické klinice v dané dny vždy ve 14:15 hod. a 15:45 hod.
Program:
1) informace o CMP a organizaci léčby
2) krátké video z průběhu trombolýzy provedené na místním pracovišti.
3) diskuse
4) pro zájemce možnost nechat si vyšetřit karotidu ultrazvukem

VII. Nemocnice Chomutov

“Otevřené dveře” se budou odehrávat v zasedací (přednáškové) místnosti v tzv. nové dostavbě, tj. budově interních oborů. Od vrátnice až k místnosti budou informační letáčky o kampani a místě jejího konání. V předsálí místnosti bude nástěnka s údaji o CMP a také informace o neurolog. oddělení nemocnice včetně fotografií.

Program „otevřených dveří“:
1) Zahájení 14:30 – 15:00 hod.
(Krátký úvod s vysvětlením smyslu kampaně)
2) Stručné informace o CMP
3) Stručné informace o oddělení s důrazem na regionální možnosti léčby a diagnostiky CMP
4) Volný prostor pro diskusi

VIII. Nemocnice Liberec

„Dny“ proběhnou v rámci neurologického oddělení. Program:

1) Zahájení a přivítání účastníků
2) Rozdělení a základní příznaky CMP
3) Současné možnosti konzervativní a chirurgické léčby
s ukázkami RTG dokumentace
4) Možnosti prevence
5) Nabídka objednání k UZ vyšetření
6) Zakončení

IX. Nemocnice Pelhřimov

V den otevřených dveří proběhne beseda se zájemci v prostorách neurologického oddělení, sraz ve 14:30 v budově neurologie v 1. patře (ambulantní čekárna).

Program:
1) Úvod, vysvětlení účelu kampaně
2) Prezentace o CMP, léčbě a prevenci
3) Ukázky nálezů sonografie a CT angiograf
4) Diskuse, odpovědi na dotazy

X. Nemocnice Písek

Ve „dnech“ bude pro zájemce připravena videoprezentace neurol. oddělení včetně JIP, CT , sono pracoviště apod., s následnou přednáškou týkající se zejména prevence a současných možností léčby akutního stadia CMP.

Péče o pacienta s podezřením na CMP v nemocnici Písek:

U všech nemocných s podezřením na CMP vyplňuje lékař RZP navíc formulář, kde jsou uvedeny spec. otázky z anamnézy důležité pro eventuální podávání trombolýzy. Na oddělení písecké nemocnice je 4 lůžková JIP, která plní funkci „stroke unit“. Je zajištěna
24 hodinová dostupnost CT, kompletní laboratoře. Oddělní úzce spolupracuje s rehabilitací, logopedií, na oddělení je přítomen psycholog. Všichni nemocní mají provedeno ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen.

Nemocnice má specializovanou ambulanci pro cévní onemocnění mozku, kde se dispenzarizují vybraní nemocní s vysokým rizikem CMP. Úzce spolupracuje s českobudějovickou neurochirurgií , plní funkci referenčního pracoviště pro program mozkových revaskularizací . Vyšetřujeme nemocné – kandidáty mozkových bypassů.

XI. Nemocnice Sokolov

V průběhu „dní“ budou paralelně otevřeny dvě ambulance. V jedné bude k dispozici lékař k zodpovězení odborných otázek (léčebná problematika, trombolytické terapie atd.), v druhé pak vrchní sestra oddělení (dotazy týkající se problematiky rehabilitační, domácí a ošetřovatelské péče u pacientů s proběhlou CMP). Na oddělení proběhne instruktážní letáková kampaň a vývěsných plochách.

XII. Vítkovická nemocnice Ostrava

Program pro laickou veřejnost:
V budově neurologie proběhne na 7 stanovištích interaktivní program.
Stanoviště 1: uvítání, vysvětlení co mohou lidé absolvovat, rozdání kartiček pro zapisování
hodnot a brožurek. Doprovod při prohlídce – CT, MR
Stanoviště 2: měření tlaku
Stanoviště 3: měření tuku
Stanoviště 4: výška, váha, výpočet BMI
Stanoviště 5: měření cukru – orientační
Stanoviště 6: měření krkavic
Stanoviště 7: poradna s neurologem

XIII. Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Místem konání bude prostorná chodba Oddělení neurointenzívní péče neurologické kliniky v Kateřinské ulici č. 30, 1 patro, Praha 2.

Program pro laickou i odbornou veřejnost bude zaměřen na zdůraznění závažnosti cévních mozkových příhod, hlavní rizikové faktory, možnosti prevence a současné možnosti moderní terapie těchto onemocnění. Akce bude doplněna prohlídkou iktové jednotky, CT oddělení a ultrazvukové laboratoře.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami