Na jakou pracovněprávní ochranu mají nárok osoby pečující o osobu závislou na cizí pomoci

Pečujete dlouhodobě o osobu, která je na vaší pomoci závislá, a máte problémy v zaměstnání? Nebo byste se rádi znovu vrátili do práce a nevíte, jestli byste obě náročné role zvládli a co můžete po svém zaměstnavateli požadovat? Odpovědi na tyto otázky přináší příspěvek, který byl zveřejněn na webu MPSV...

Pečujete dlouhodobě o osobu, která je na vaší pomoci závislá, a máte problémy v zaměstnání? Nebo byste se rádi znovu vrátili do práce a nevíte, jestli byste obě náročné role zvládli a co můžete po svém zaměstnavateli požadovat? Odpovědi na tyto otázky přináší příspěvek, který byl zveřejněn na webu MPSV.

Právní záruky poskytované občanům pečujícím o jiné fyzické osoby

Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) ukládá úřadům práce a zaměstnavatelům povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. Právem na zaměstnání se rozumí právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu (tj. v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Zprostředkováním zaměstnání se pak rozumí zejména vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu, tj. § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou), se považuje za vážný důvod pro účely zákona o zaměstnanosti a je důležitou právně relevantní skutečností, která je úřadem práce zohledňována uchazeči o zaměstnání zejména při zprostředkování zaměstnání.

Osobní péče o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, tak jak je vymezena v předchozím odstavci, se považuje za náhradní dobu zaměstnání, a lze ji tudíž započíst uchazeči o zaměstnání pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o jiné fyzické osoby

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) stanoví, že požádá-li zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět jeho žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Ty je zaměstnavatel pak povinen v případném soudním sporu prokázat.

Pečující zaměstnanci, tak jak jsou vymezeni v předchozím odstavci, smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.

Pracovní cestou se rozumí omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních pracovních podmínek

Zákon o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.) stanoví, že fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců tím, že:

  • poruší postup při vysílání zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), na pracovní cestu nebo postup při přeložení stanovený v zákoníku práce, za který jí může být uložena orgánem inspekce práce pokuta až do výše 500 000 Kč,
  • neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která je vymezena v předchozím odstavci, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody, za který jí může být uložena orgánem inspekce práce pokuta až do výše 300 000 Kč.

Ještě pár slov na závěr

Je třeba vědět, že zákoník práce stanoví povinné náležitosti, které musí pracovní smlouva obsahovat. Pro platné sjednání pracovní smlouvy je nezbytné, aby zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem všechny její nezbytné náležitosti, tj.:

  • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
  • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a
  • den nástupu do práce.

Bez sjednání výše uvedených náležitostí nebo bez sjednání některé z nich je pracovní smlouva neplatná. Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně a jedno její vyhotovení je povinen vydat zaměstnanci.

Pokud neobsahuje pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnost písemně informovat zaměstnance o jeho základních právech a povinnostech, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance stejným způsobem i o změnách v právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru. Písemná informace musí mj. např. obsahovat bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení a další. Povinnost písemně informovat zaměstnance o jeho základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než jeden měsíc.

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli ještě další povinnosti, které musí splnit vůči zaměstnanci při jeho nástupu do práce. Musí ho seznámit s pracovním řádem a právními předpisy, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí zaměstnanec při výkonu své práce dodržovat. Informační povinnost při nástupu zaměstnance do práce se týká také kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů.

Olga Bičáková
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,
v. v. i. Praha

Zdroj: MPSV, www.helpnet.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami