Kdy je vhodná e-learningová výuka pro studenty se zdravotním postižením?

Všeobecně se má za to, že pro lidi se zdravotním postižením představuje e-learningová forma výuky optimální způsob vzdělávání. Podle zkušeností, které získala Soukromá vysoká škola ekonomických studií v pilotních kurzech projektu s názvem E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením...

Všeobecně se má za to, že pro lidi se zdravotním postižením představuje e-learningová forma výuky optimální způsob vzdělávání. Podle zkušeností, které získala Soukromá vysoká škola ekonomických studií v pilotních kurzech projektu s názvem E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením, to však neplatí automaticky. Hovořit se o tom bude i na konferenci E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením, kterou připravuje SVŠES v Praze na 27. června.

Cílem konference je umožnit setkání lidí, kteří se věnují tvorbě e-learningových kurzů pro další vzdělávání, s osobami s postižením a s lidmi zabývajícími se vzděláváním osob s postižením. Přihlásit se k účasti na konferenci je ještě možné. Podrobnosti o konferenci jsou uvedeny na http://www.svses.cz/projekty/konference/post/.

Aby e-learningová výuka splnila svůj účel, je třeba přihlížet ke specifikům jednotlivých studentů se zdravotním handicapem a přizpůsobit tomu formu kurzu, rychlost studia i komunikaci s tutory. Tak lze shrnout do jedné věty poznatky z pilotních kurzů zmíněného projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

První korekci, ke které autoři kurzů přistoupili, museli udělat hned na začátku. Do každého ze dvou pilotních kurzů se přihlásilo postupně 18 účastníků. Každý z nich dostal poštou přístupové jméno a heslo pro přístup na e-learningový portál do kurzu, který sloužil k seznámení se systémem. Stejný kurz obdržel i v off-line verzi na CD. Zároveň byl požádán o vyplnění Monitorovacího listu (kvůli spolufinancování z ESF, rozpočtu ČR a MHMP). Ačkoliv se v prostředí e-learningového portálu lze orientovat bez velkých zkušeností na základě intuice, přesto se záhy po spuštění kurzů ukázalo, že se v něm někteří účastníci „ztrácejí“.

„Uspořádali jsme proto původně neplánovaný prezenční tutoriál v bezbariérové učebně, při kterém jsme účastníkům vše podrobně předvedli a ověřili si, že systém práce s výukovým systémem pochopili,“ uvádí Jarmila Helmanová, koordinátorka projektu.

Dále se ukázalo, že s ohledem na relativně nízkou počítačovou gramotnost mají někteří účastníci potíže se zpracováním potřebných dokumentů na počítači.

„Vzhledem k tomu, že cílem kurzů není proškolit účastníky v používání dalších nespecifických programů, bude nutné kurzy upravit tak, aby studující měli k dispozici dokumenty, do nichž budou pouze vpisovat příslušná řešení,“ upozorňuje Jarmila Helmanová na další důležitý poznatek.

Průběh e-learningového kurzu ovlivňuje i další faktor, kterým je zdravotní omezení osob s postižením. Je třeba počítat s rizikem, že se během kurzu dostaví zdravotní komplikace. U těchto dvou kurzů se to týkalo zhruba 30 procent účastníků. Důsledkem je skluz ve studiu a účastník ztrácí motivaci a víru ve zdárný výsledek. V této situaci může pomoci tutorovo povzbuzení, ale ne vždy.

Možnost zvolit individuální studijní tempo studující značně diferencuje, rozdíly v čase potřebném pro zvládnutí kurzu jsou značné, mezi nejrychlejšími a nejpomalejšími studenty až trojnásobné. To klade vysoké nároky na koordinační schopnosti tutora. Při nastavení časového rozvrhu kurzu je nutné zvážit optimální míru jeho variability.

Jako klíčový faktor efektivnosti e-learningového kurzu se ukazuje osobnost tutora. Pokud nereaguje na problémy včas, dochází k demotivaci účastníků. „Tutor musí být kurzu nepřetržitě přítomen, obrazně řečeno být pořád na drátě, tedy buď v dohodnutou dobu být na telefonu, nebo na e-mailu,“ uvádí Eva Holínská, jedna z autorek a současně i tutorek kurzů. „Jeho krédem musí být důvěra ve své svěřence na síti, v jejich čisté úmysly a odhodlání něco se naučit.“

A odhodlání účastníkům pilotních kurzů rozhodně nechybělo, i když zhruba třetina z různých důvodů nakonec nedospěla až do cíle. Nejvíce na kurzech oceňovali, že mohou studovat z domova a večer i o víkendu. Obsah učiva odpovídal potřebám praxe, líbilo se jim průběžné vyhodnocování úkolů, systém Moodle hodnotili jako snadný na ovládání, rozdělení učiva do kapitol a subkapitol jako předhledné.

„Podněty a postřehy účastníků kurzů potvrzují naši výchozí hypotézu, že odborný obsah bez přátelské formy a vazby na praktickou stránku problematiky ztrácí ve virtuálním vzdělávacím prostředí mnoho ze své sdělnosti,“ shrnuje zkušenosti s projektu Jarmila Helmanová. „Nevyvážení obsahu a formy může být pro žánr on-line kurzu smrtící. Kromě výše popsaných potíží jsme se však dočkali i spontánního kladného ohlasu a poděkování od vděčných účastníků. Zejména ti, kteří kurzy dokončili, hodnotí studium z domova jako velice přínosné. Je to pro nás výzvou, abychom pokračovali ve svém úsilí o rozšíření nabídky vzdělání bez bariér.“

Soukromá vysoká škola ekonomických studií počítá s pokračováním kurzů od října 2008. Nyní autorky upravují kurzy na základě zkušeností z tutoriálu a aktualizují je vzhledem ke změnám v legislativě. Zároveň zvažují jejich časovou náročnost. Cena kurzů zatím nebyla stanovena. Je však jisté, že kromě základů účetnictví a daňové evidence pro osoby samostatně výdělečné činné, které prošly ověřením v rámci uvedeného projektu, nabídne SVŠES veřejnosti také kurzy vytvořené pro vlastní studenty. Jde o počítačovou bezpečnost, stylizaci dopisů a jejich úpravu, úvod do psychologie, právo v hospodářské praxi a tvorbu webových stránek.

Jaroslav Winter

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Bitnami